Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mojamana.sk prevádzkovanom spoločnosťou Heaven Labs, s. r. o. Spoločnosť Heaven Labs, s. r. o., ďalej prehlasuje, že MANA Drink a MANA Prášok sú určené pre konzumáciu zdravým, dospelým osobám od veku 18 rokov bez určenej hornej hranice veku. MANA Drink ani MANA Prášok nie sú určené pre diagnostické ani liečebné účely. Konzumácia pri chorobách a ďalších zdravotných obmedzeniach, v tehotenstve a období kojenia, je podmienená konzultáciou s ošetrujúcim lekárom. Pri konzumácii produktov MANA Drink a MANA Prášok je nutné dodržiavať pitný režim. Užite si MANA Prášok i MANA Drink ako súčasť pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.


Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Heaven Labs, s. r. o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398, zapísanej v obchodnom registri, Oddiel C., vložka 229291 Městského soudu v Prahe a kupujúceho (spotrebiteľa, podnikateľa). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

VYMEDZENIE POJMOV


Predávajúci je obchodná spoločnosť Heaven Labs, s. r. o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398, zapísanej v obchodnom registri, Oddiel C., vložka 229291 Městského soudu v Prahe. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov, predáva kupujúcim výrobky alebo poskytuje služby.


Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý je podnikateľom.
Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, alebo s ním inak jedná.


Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je o. i. pre účely ochrany spotrebiteľa považovaná tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná v mene alebo na účet podnikateľa.

 

OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM ZMLUVY

Predávajúci oznamuje, že:
a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho). Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy,

b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia kupujúcim,

c) neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie,

d) ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovanom predávajúcim uvedené vrátane DPH. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy. Uvedené ceny nezahŕňajú prípadné náklady na preclenie a colné poplatky (v prípade objednávok mimo EÚ), ani prípadné náklady súvisiace s platbou za tovar (napríklad dodatočné náklady pri platbe poštovou poukážkou a pod.),

e) spotrebiteľ má v rámci zákonom stanovených podmienok právo v lehote 14 dní odstúpiť od zmluvy. Podmienky, lehotu a postupy pre uplatnenie tohto práva, ako aj formulár pre odstúpenie od zmluvy sú uvedené nižšie, 

f) v prípade otázok, pripomienok alebo sťažností sa kupujúci (spotrebiteľ) môže obrátiť na e-mailovú adresu magic@drink-mana.com alebo na telefónne číslo +420 228 883 296 (denne okrem štátnych sviatkov 8:00-20:00 hod). Prípadne je možné obrátiť sa so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

 

KÚPNA ZMLUVA


Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webové stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky tovaru spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci neodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na spotrebiteľom zadanú e-mailovú adresu. Za prípadné chyby pri prenose dát nenesie predávajúci zodpovednosť.


Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho podnikateľovi s týmto jeho návrhom.


Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.


Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom, pred vlastným uskutočnením objednávky, upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo
nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.


Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zdarma, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom
kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej. Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.


Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci. Kupujúci sa stane vlastníkom až vtedy, keď zaplatí plnú kúpnu cenu.


Predávajúci kupujúcemu odovzdý vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.
Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, keď mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.


Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, platí toto ustanovenie v prípade, ak dopravcu určil kupujúci bez toho, aby mu bol ponúknutý predávajúcim. V opačnom prípade je vec kupujúcemu odovzdaná, keď mu ju predajca odovzdá.


Ak predávajúci dodá väčšie množstvo vecí, ako bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na prebytočné množstvo, s výnimkou, ak ho kupujúci bez zbytočného odkladu odmietne.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dohodnuté, dodáva predávajúci akosť a prevedenie vhodné pre účel vyplývajúci zo zmluvy; inak pre účel obvyklý.


Ak nie je dohodnuté, ako má vec byť zabalená, zabalí predávajúci vec podľa zvyklostí; ak sa nebalí, tak spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabezpečí predávajúci vec na prepravu.


Povinnosti kupujúceho súvisiace s prevzatím tovaru:

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a vec prevezme.

Ak sa kupujúci omešká s prevzatím veci alebo s platením kúpnej ceny, uchová predávajúci vec, ak s ňou môže manipulovať, spôsobom primeraným okolnostiam.

Ak kupujúci prevzal vec, ktorú zamýšľa odmietnuť, uschová ju spôsobom primeraným okolnostiam.

Kto uschováva vec pre druhú stranu, môže ju zadržať, pokiaľ mu druhá strana neuhradí účelne vynaložené náklady spojené s uschovávaním veci.

Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet omeškaného vhodným spôsobom predať po tom, ako omeškanému

poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak mešká strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

 

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Platbu je podľa kúpnej zmluvy možné uhradiť iba nižšie uvedenými spôsobmi:

• bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho,

• bezhotovostne platobnou kartou,

• bezhotovostne Bitcoinami,

• v hotovosti vkladom na priehradke banky v prospech účtu predávajúceho,

• v hotovosti poštovou poukážkou v prospech účtu predávajúceho.

Dodatočné náklady na zaplatenie tovaru hradí spotrebiteľ. Vo všetkých prípadoch, okrem bezhotovostnej platby kartou či Bitcoinami, je spotrebiteľ povinný uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky. Bez variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť k príslušnej objednávke, čo môže byť dôvodom časovo náročnejšieho spracovania objednávky. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje až 7 dní na manuálne dohľadanie platby.

Doprava tovaru je zaistená výhradne kuriérskou spoločnosťou DPD. Pre využitie iného spôsobu dopravy je nutný súhlas oboch strán. V prípade zmeny spôsobu dopravy na základe

požiadavky spotrebiteľa, nesie riziko spojené so zmenou dopravy spotrebiteľ.

Pokiaľ je nutné tovar doručovať opakovane, či iným ako pôvodne dohodnutým spôsobom z dôvodu na strane spotrebiteľa, náklady na doručenie sú účtované spotrebiteľovi.

Povinnosťou spotrebiteľa je pri preberaní tovaru kontrola stavu, úplnosti a obalu tovaru. V prípade poškodenia, porušenia obalu, neúplnosti alebo podozrenia z neštandardného zaobchádzania s tovarom, má spotrebiteľ právo tovar neprevziať a za prítomnosti prepravcu túto skutočnosť zohľadniť na základe vyhotovenia záznamu do prepravných dokladov - Zápis o škode. Spotrebiteľ tým značne zjednoduší a urýchli vybavenie reklamačného konania.

 

 

ZÁRUKA AKOSTI, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci a chyby v dokladoch nutných pre užívanie veci. Ak vyplynie z prehlásenia predávajúceho alebo z dokladov o prevzatí, že predávajúci dodal menšie množstvo vecí, nevzťahujú sa na chýbajúce veci ustanovenia o chybách.

Právo kupujúceho z chybného plnenia sa zakladá na chybe, ktorú má vec pri prechode nebezpečia škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho vzniká i na základe neskôr vzniknutej chyby, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Kupujúci vec podľa možností skontroluje čo najskôr po prechode nebezpečia škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak kupujúci vec neprevezme, hoci mu s ňou predávajúci umožnil nakladať.

Škoda na veci, ktorá vznikla po prechode nebezpečia škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, s výnimkou, ak predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

 

 

Akosť pri prevzatí

Predávajúci sa zaväzuje spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci

sa zaväzuje spotrebiteľovi najmä, že v dobe, keď spotrebiteľ vec prevzal:

• má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali a ak dojednanie chýba, tak také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy publikovanej predávajúcim,

• sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza, alebo na ktorú sa vec tohto druhu obvykle používa,

• vec zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu zmluvnej vzorky alebo predlohy, v prípade ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa zmluvnej vzorky, alebo predlohy,

• je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

• vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

 

 

Práva z chybného plnenia


Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci, alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, akú je vec možné používať, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.


Toto ustanovenie neplatí v týchto prípadoch:

a) pre vec predávanú za nižšiu cenu kvôli chybe, kvôli ktorej bola nižšia cena dojednaná,

b) pre opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním,

c) pre použitú vec s chybou zodpovedajúcou miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

d) ak vyplýva z povahy veci.


Pri spotrebnom tovare je kupujúci oprávnený uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Pokiaľ je na tovare uvedený dátum spotreby, skracuje sa táto lehota do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Ak vec nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané. Pokiaľ sa chyba týka len časti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu časti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.


Právo na dodanie novej veci alebo výmenu časti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.


Ak kupujúci od zmluvy neodstúpi, alebo ak si neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej časti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezariadi nápravu v primeranej dobe, alebo že by zariadenie opravy spotrebiteľovi spôsobovalo značné ťažkosti. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.


Ak má vec chybu a jedná sa o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.


Ak si kupujúci uplatní právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy si právo uplatnil, ako aj priebeh opravy a dobu jej trvania.


Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie chybydodaním novej veci bez chýb alebo dodaním chýbajúcej veci, 

b) na odstránenie chyby opravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo 

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznamovaní chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zvolenú možnosť nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

V iných prípadoch platí (vrátane prípadov, kedy si kupujúci nezvolí svoje právo včas):
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Pokiaľ si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak predávajúci neodstráni chybu veci, alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavy z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Zvolenú možnosť nesmie kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v takom stave v akom ju obdržal. To neplatí, ak

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci,

b) použil kupujúci vec ešte pred objavením chyby,

c) nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím, alebo 

d) predal kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju alebo vec pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v akej mal z použitia veci prospech.

Ak kupujúci chybu veci neoznámil včas, zostáva mu právo odstúpiť od zmluvy.

Ak kupujúci neoznámil chybu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. 

Ak ide o skrytú chybu, platí to isté, ak chyba nebola oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

 

Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá pre použitie pre obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú časť veci.

Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od doručenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec do prevádzky uviesť niekto iný ako predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol k vykonaniu služby potrebnú súčinnosť.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila chybu po prechode nebezpečia škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť. To neplatí, ak chybu spôsobil predávajúci.

Práva z chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Ak si kupujúci uplatní právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj priebeh opravy a dĺžku jej trvania.

 

 

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Za štandardné balenia sa v prípade MANA Prášku považuje originálne uzavreté 7 dňové balenie (35 porcií) v škatuli, ktorá je označená kompletnými nutričnými informáciami.

Za štandardné balenie sa v prípade MANA Drinku považuje originálne uzavreté balenie (12 porcií) v škatuli, ktorá je označená kompletnými nutričnými informáciami. Porušením štandardného balenia v prípade MANA Prášku a MANA Drinku (t. j. originálne zalepené škatule) zaniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy, nakoľko v súlade s potravinovým právom nemôže výrobca garantovať zdravotnú nezávadnosť tovaru v poškodenom obale, nakoľko v súlade s Nariadením EÚ 1169/2011, kap. III, články 6-8, ďalej kap. IV, články 9-14, nespĺňa porušené balenie požiadavky na označenie a balenie potravín.

V prípade objednávok, ktoré navyše obsahujú STARTER KIT s fľašou a odmerkou (ide o tzv. “Prvú MANU”) alebo priobjednanú odmerku či fľašu, je možné akceptovať len nový nepoužitý tovar, ktorý nenesie známky použitia, poškodenia alebo mechanického opotrebovania.

V súlade s § 1833 občianskeho zákonníka spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať, s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

 

V prípade, ak si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odstavca odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho s oznámením o odstúpení od zmluvy. K odstúpeniu od zmluvy je možné využiť formulár, ktorý nájdete tu: formulár.

Vyplnený formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať poštou na adresu prevádzky predávajúceho alebo ju zaslať v prílohe e-mailu na adresu elektronickej pošty predávajúceho magic@drink-mana.com.

Toto ustanovenie zákona však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ, v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi na základe § 1831 ods. 1 občianskeho zákonníka bez zbytočného odkladu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal, a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru podnikateľovi nesie v súlade s § 1820 ods. 1 písmeno g) spotrebiteľ.

Spotrebiteľ má pri využití práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní právo na vrátenie nákladov za dopravu, spojené so zaslaním tovaru podnikateľovi na jeho adresu, a to v najlacnejšej ponúkanej variante dopravy. V súlade s § 1832 ods. 1 občianskeho zákonníka vráti podnikateľ spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, rovnakým spôsobom všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie v najlacnejšej variante dopravy, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. V súlade s § 1832 ods. 4 občianskeho zákonníka nie je podnikateľ povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

Do kúpnej ceny, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočné vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 občianskeho zákonníka nemá najmä v prípade zmlúv:

a) o poskytovaní služieb, v prípade ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom, pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu kazeniu, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaní s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv, či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo

l) o dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 

MIMOSÚDNE VYROVNANIE SPOROV


Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.


Prípadné spory medzi Heaven Labs, s. r. o., a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou.
V takomto prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/) či spor riešiť online prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy
(http://www.evropskyspotrebitel.cz/clanky/odr-nova-platforma-pro-reseni-sporu-online). Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). V prípade, ak sa pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu, Heaven Labs, s. r. o., odporúča Kupujúcemu najprv kontaktovať predávajúceho za účelom vyriešenia vzniknutej situácie. A to buď e-mailom na magic@drink-mana.com alebo telefonicky na +420 228 883 296.

 

POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU

Reklamáciu je nutné oznámiť čo najskôr buď písomne na adresu prevádzky, telefonicky na čísle +420 228 883 296, alebo e-mailom na adrese magic@drink-mana.com a oznámiť, v čom reklamácia spočíva. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady.

Postup reklamácie je nasledujúci:

Reklamovaný výrobok si vyzdvihne kuriér spoločnosti DPD a doručí ho na adresu Heaven Labs, s. r. o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398. Preprava je v tomto prípade hradená stranou predávajúceho.

Zásielka musí byť kompletná, vrátane celkovej dokumentácie a v stave, v akom ju spotrebiteľ prevzal pri dodaní, prípadne s označeným miestom závady. K tovaru musia byť priložené všetky doklady a listiny, ktoré pôvodná zásielka obsahovala. Vždy je nutné použiť baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo behom prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu alebo inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

V prípade zaslania na náklady spotrebiteľa sa doporučuje zásielku poistiť.

V prípade zaslania na náklady spotrebiteľa nie je možné prijať tovar zaslaný na dobierku.

Bezprostredne po obdržaní reklamovaného tovaru od nás dostanete e-mailom alebo telefonicky potvrdenie o prevzatí, zároveň bude dohodnutý ďalší postup. To isté platí o informáciách o priebehu reklamácie. Na základe preskúmania bude chybný alebo poškodený tovar vymenený, prípadne bude vrátená kúpna cena. Zaslanie nového tovaru prebieha za rovnakých podmienok ako v prípade štandardnej objednávky.

Predávajúci, alebo ním poverený pracovník, rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od obdržania reklamovaného predmetu. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby, potrebná na odborné posúdenie závady. Reklamácia, vrátane odstránenia závady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Zbytočné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavené v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.).

Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od spotrebiteľa v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných dokladov spotrebiteľom.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca osobných údajov:

Heaven Labs, s. r. o., so sídlom Přátelství 172/42, Uhříněves, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel C, vložka 229291

E-mail: podpora@mojemana.cz

Telefón: +420 228 883 296

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky a Európskej únie, menovite so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Osobné údaje zákazníkov sú ďalej spracované v súlade s oprávneným záujmom tak, ako to definuje Nariadenie, teda za účelom plnenia zmluvy uzavretej medzi Heaven Labs, s. r. o., a  spotrebiteľom, najmä za účelom doručovania tovaru. Ďalej sú spracovávané za účelom priameho marketingu, a ďalej za účelom oslovenia osôb s preferenciami podobnými zákazníkom. Uzatvorením kúpnej zmluvy spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci bude spracovávať a zhromažďovať tieto údaje. Heaven Labs, s. r. o., spracováva údaje, ktoré spotrebiteľ zadáva pri vyplňovaní formulára za účelom nákupu, a ďalej z dôvodu zabezpečenia kontroluje IP adresu, a ďalej spracováva údaje súvisiace s platbou.

Cookies a pixels

Heaven Labs, s. r. o., využíva pre vyššie uvedené účely tzv. cookies. Súbory cookies pomáhajú spoločnosti Heaven Labs, s. r. o., zapamätať si nastavenia Spotrebiteľa preto, aby sa mohol prihlásiť a realizovať svoj nákup a prispôsobí používateľské rozhranie webu podľa nastavení Spotrebiteľa a jeho osobných preferencií. Pixels súbory využívajú spolupracujúce osoby, ktoré ich priamo spravujú.

Spôsob spracovania osobných údajov

Získané osobné údaje sú spoločnosťou Heaven Labs, s. r. o., uložené na interných diskoch spoločnosti Heaven Labs, s. r. o., a pre prácu s nimi spoločnosť Heaven Labs ďalej používa:

 

MailChimp spoločnosti Rocket Science Group LLC:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Keboola - cloud systém spoločnosti Keboola Data Services Inc., White Rock, 210-1461 Johnston Road, BC V4B 3Z4, v Českej republike Keboola, s.r.o. Praha 8, Křižíkova 488/115, IČO: 285 02 787, Městský súd v Prahe, oddiel C 146313

https://www.keboola.com/whitepaper

Snowflake systém spoločnosti Snowflake Computing Inc.,, 100 South Elisworth, Avenue, Suite 100, San Mateo, CA, United States

https://www.snowflake.net/privacy-policy/

https://www.snowflake.net/wp-content/uploads/2018/02/Snowflake-Customer-DPA-GDPR-Version.pdf

analytický systém Datasentics, spoločnosti DataSentics, s.r.o. , Washingtonova 1599/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05355541, Městský súd v Prahe, sp. zn. C 262371

- ASANA - online systém pre tímovú prácu, údaje sú šifrované, ASANA Inc., 1550 Bryant Street, San Francisco, California, USA

https://asana.com/terms#privacy-policy

V prípade výslovného súhlasu sú potom osobné údaje ďalej spracovávané:

Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy.

Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

https://www.facebook.com/business/gdpr

Adform A/S, sídlom Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark.

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele

https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi

 

za účelom zaistenia riadneho doručenia sú osobné údaje potrebné k riadnemu doručeniu odovzdávané:

-  doručovacej spoločnosti, Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o. so sídlom Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, IČO: 613 29 266

https://www.dpd.com/cz/business_customers/podminky_a_soukromi/ochrana_osobnich_udaju

- spoločnosti Paramos Invest Trade, s.r.o., Praha 1, Růžová 972/1

Z plnenia požiadaviek štátu, právnych predpisov, štátnych noriem a pod. môžu byť osobné údaje spotrebiteľa poskytnuté vybraným tretím osobám (advokát, auditor, daňový poradca, správca IT systému a pod.), a to v súvislosti s ochranou oprávnených záujmov spoločnosti Heaven Labs, s. r. o. Vždy pôjde o osoby, ktoré sa zaviažu spĺňať ochranu osobných údajov v rozsahu minimálne stanovenom týmito obchodnými podmienkami.

 

Práva spotrebiteľa

- Právo na prístup k osobným údajom znamená, že spotrebiteľ má právo od správcu získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje a pokiaľ áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sú spracovávané. Spotrebiteľ má tiež právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má spotrebiteľ právo kedykoľvek doplniť.

Základné informácie o spracovaní osobných údajov a rozsahu ich spracovania sú uvedené v týchto podmienkach.

- Právo na výmaz osobných údajov znamená povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ktoré o spotrebiteľovi spracováva, pokiaľ sú splnené určité podmienky a spotrebiteľ o to požiada. Heaven Labs, s. r. o., je povinná na základe právnych predpisov uchovávať, po zákonom stanovenú dobu, získané osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, ďalej za účelom povinností stanovených právnymi predpismi (plnenie daňových povinností voči štátu a pod.). Ak je niektorý osobný údaj spracúvaný za konkrétnym účelom spracovania len na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa, môže spotrebiteľ kedykoľvek požiadať o výmaz tohto osobného údaja z databázy.

- Spotrebiteľ má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobých údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má spotrebiteľ právo kedykoľvek vzniesť námietku.

Heaven Labs, s. r. o., spracováva osobné údaje len z dôvodu plnenia zmluvy, z dôvodu svojich oprávnených záujmov a zo zákonom stanovených dôvodov. Ak je niektorý osobný údaj spracúvaný pre konkrétny účel spracovania len na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa, môže spotrebiteľ tento súhlas kedykoľvek odvolať.

- Právo na prenositeľnosť údajov; pokiaľ o to spotrebiteľ požiada, získa od správcu osobné údaje, ktoré správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne posunúť inému správcovi, alebo, pokiaľ je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou.

- Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní pre účely spracovania z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej s klientom alebo oprávneného záujmu správcu.

- V prípade, že bude spotrebiteľ akokoľvek nespokojný so spracovávaním svojich osobných údajov vykonávaným správcom, môže podať sťažnosť priamo jemu alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

- Viac informácií o právach spotrebiteľa je k dispozícii na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Spoločnosť Heaven Labs, s. r. o., sa zaväzuje, že nepoužije osobné údaje spotrebiteľa pre komerčné ponuky, ktoré nemajú súvis s prevádzkovaným internetovým obchodom a že nebude osobné údaje zákazníka predávať alebo používať pre iné účely, než je uvedené.

Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Používaním webových stránok spotrebiteľ súhlasí s použitím a ukladaním Cookies spoločnosti Heaven Labs, s. r. o., na jeho počítači. Spotrebiteľ berie na vedomie, že po vytvorení objednávky a dokončení nákupu mu budú zasielané informačné e-maily súvisiace s tovarom, podnikom, aktuálne informácie a upozornenia formou elektronických oznámení na e-mail spotrebiteľa.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení považovaná za uzatvorenú zmluvu medzi spotrebiteľom a predávajúcim a je archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je sprístupnený spotrebiteľovi. Zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku, prípadne v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom znemožnenia jej uzavretia.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy spotrebiteľ prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak v konkrétnom prípade nebolo preukázateľne dohodnuté inak.

V prípade zahraničných objednávok sa kúpny vzťah riadi českým právom.

Spoločnosť Heaven Labs, s. r. o., nenesie zodpovednosť za následky podávania MANA Prášku či MANA Drinku tretími osobami/tretím osobám.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20. 6. 2019.

Ďakujeme za váš čas venovaný prečítaniu obchodných podmienok.

Váš tím MANA