Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mojamana.sk prevádzkovanom spoločnosťou Heaven Labs s.r.o. Spoločnosť Heaven Labs s.r.o. ďalej prehlasuje, že prášky i drinky Mana™ sú určené na konzumáciu zdravými ľuďmi. Ani prášky, ani drinky Mana™ nie sú určené na diagnostické ani liečebné účely. Konzumácia v prípade ochorenia, prípadne iných zdravotných obmedzení, v tehotenstve, počas dojčenia a u detí do 3 rokov je podmienená konzultáciou s ošetrujúcim lekárom. Pri konzumácii produktov Mana™ treba dodržiavať pitný režim. Uži si naše produkty ako súčasť pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČO: 03257398, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C., vl. 229291 a kupujúceho (spotrebiteľa, podnikateľa). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmuvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúcim je spoločnosť Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČO: 03257398, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C., vl. 229291. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov predáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý je podnikateľom.

Spotrebiteľom je každý, kto mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva – na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť – zárobkovú činnosť so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je o. i. na účely ochrany spotrebiteľa považovaná tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM  ZMLUVY

Predávajúci oznamuje, že:

 1. a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku se nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho); predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to se netýka prípadnej zmluvnej prepravy,
 2. b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia kupujúcim,
 3. c) neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie,
 4. d) ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom predávajúcim uvedené vrátane DPH; náklady na dodanie tovaru sa líšia v závislosti od zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy; uvedené ceny nezahŕňajú prípadné náklady na preclenie a colné poplatky (v prípade objednávok mimo EÚ), ani prípadné náklady súvisiace s platbou za tovar (napríklad dodatočné náklady pri platbe poštovou poukázkou a pod.),
 5. e) spotrebiteľ má v rámci zákonom stanovených podmienok právo odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní; podmienky, lehota a postupy pri uplatnení tohto práva – ako aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy – sú uvedené nižšie,
 6. f) v prípade otázok, pripomienok alebo sťažností sa kupujúci (spotrebiteľ) môže obrátiť na e-mailovú adresu podpora@mojamana.sk alebo na telefónne číslo +420 228 883 296 (denne od 8:00 do 20:00 hod., mimo štátnych sviatkov), prípadne je možné obrátiť  sa so sťažnosťou aj na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webové stránky a kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky tovaru spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na spotrebiteľom zadaný e-mail. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho podnikateľovi s týmto jeho návrhom. 

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci pred uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť alebo aj uzavretú kúpnu zmluvu v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo bola kúpna zmluva uzatvorená na neobvyklé množstvo tovaru, za neobvykle nízku či vysokú cenu, pri zneužití softvérovej chyby e-shopu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, respektíve bude uzavretá kúpna zmluva zrušená. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej. Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci – kupujúci sa stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a v súlade so zmluvou umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci.
Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, toto ustanovenie platí iba v prípade, že dopravcu určil kupujúci bez toho, že by mu bol predávajúcim ponúknutý. V opačnom prípade je vec kupujúcemu odovzdaná, až mu ju dopravca odovzdá.
Ak predávajúci dodá väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, kúpna zmluva je uzatvorená aj na prebytočný tovar – ibaže by ho kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak akosť a prevedenie nie sú dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení podmienky vhodné pre účel zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý.
Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí predávajúci vec podľa zvyklostí – ak zvyklosti nie sú zrejmé, tak spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabezpečí predávajúci vec pre prepravu.
Povinnosti kupujúceho súvisiace s prevzatím tovaru
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a vec prevezme.
Ak kupujúci mešká s prevzatím veci alebo s platením kúpnej ceny, uchová predávajúci vec (ak s ňou môže nakladať) pre kupujúceho spôsobom primeraným okolnostiam.
Ak kupujúci prevzal vec, ktorú zamýšľa odmietnuť, uchová ju spôsobom primeraným okolnostiam.
Kto uchováva vec pre druhú stranu, môže ju zadržať, kým mu druhá strana neuhradí účelne vynaložené náklady spojené s uchovaním veci.
Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom predať po tom, čo strana meškajúcej strane poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak strana váha s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Platbu podľa kúpnej zmluvy možno uhradiť iba nižšie uvedenými spôsobmi:

 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prostredníctvom služby PayPal.

Dodatočné náklady na zaplatenie tovaru hradí spotrebiteľ. Vo všetkých prípadoch – okrem bezhotovostnej platby kartou – je spotrebiteľ povinný uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky. Bez variabilného symbolu nemožno platbu priradiť k príslušnej objednávke, čo môže byť dôvodom časovo náročnejšieho spracovania objednávky. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje až 7 dní na ručné dohľadanie platby. 

Doprava tovaru je zaistená výhradne kuriérskou spoločnosťou. Pre využitie iného spôsobu dopravy je nevyhnutný súhlas oboch strán. V prípade zmeny spôsobu dopravy na základe požiadavky spotrebiteľa nesie riziko spojené so zmenou dopravy spotrebiteľ.
Ak treba tovar doručovať opakovane či iným ako pôvodne dohodnutým spôsobom z dôvodu na strane spotrebiteľa, náklady na doručenie sú účtované spotrebiteľovi.
Povinnosťou spotrebiteľa je pri preberaní tovaru kontrola stavu, úplnosti a obalu tovaru. V prípade poškodenia, porušenia obalu, neúplnosti či podozrenia na neštandardné zaobchádzanie s tovarom má spotrebiteľ právo tovar neprevziať a za prítomnosti prepravcu túto skutočnosť zohľadniť na základe vyhotovenia záznamu do prepravných dokladov – Zápis o škode. Spotrebiteľ tým značne zjednoduší a urýchli vybavenie reklamačného konania.

ZÁRUKA KVALITY, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY A PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci a chyby v dokladoch potrebných na užívanie veci. Ak z vyhlásenia predávajúceho alebo z dokladu o odovzdaní vyplýva, že predávajúci dodal menšie množstvo vecí, ustanovenia o chybách sa na chýbajúce veci nevzťahujú.
Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
Kupujúci vec podľa možností prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.
Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak kupujúci neprevezme vec, hoci mu s ňou predávajúci umožnil nakladať.
Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

Kvalita pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že vec pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi predovšetkým za to, že v dobe, keď spotrebiteľ vec prevzal,:

 • má vec vlastnosti, které si strany dohodli, a ak dohoda chýba, vec má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,
 • sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo spracovaním zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo spracovanie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. 

Práva z chybného plnenia

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke kvality. Toto ustanovenie neplatí v týchto prípadoch:
 1. a) u veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
 3. c) u použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim alebo
 4. d) ak to vyplýva z povahy veci.
U spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Ak je na tovare uvedený dátum spotreby, skracuje sa táto lehota do dátumu vyznačeného na obale tovaru.
Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané. Ak sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie chyby.
Právo na dodanie novej veci alebo na výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že má vec chybu alebo ak kupujúci chybu spôsobil sám.
Ak má vec chybu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, kupujúci má namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, druhá strana mu v písomnej forme potvrdí, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo:

 1. a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci,
 2. b) na odstránenie chyby opravou veci,
 3. c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 4. d) odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci oznámi predávajúcemu aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu kupujúci nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote alebo ak kupujúcemu oznámi, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

V iných prípadoch platí (vrátane prípadov, keď kupujúci nezvolí svoje právo včas):

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.
Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu kupujúci nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v takom stave, v akom ju prijal. To neplatí, ak:

 1. a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci,
 2. b) kupujúci použil vec ešte pred objavením chyby,
 3. c) nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím alebo
 4. d) ak kupujúci predal vec ešte pred objavením chyby, ak ju spotreboval alebo pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo iba sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak kupujúci neoznámi chybu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci. 

Záruka kvality

Zárukou kvality sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.
Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu. Ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, záručná doba beží od doručenia veci na miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila chybu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť. To neplatí, ak spôsobil chybu predávajúci.
Práva z chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
Ak kupujúci uplatní právo z chybného plnenia, druhá strana mu v písomnej forme potvrdí, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete.
Za štandardné balenie sa v prípade práškov Mana™ považuje originálne uzavreté 7-denné balenie (35 porcií) v krabici s kompletným nutričným štítkom. Za štandardné balenie sa v  prípade drinkov Mana™ považuje originálne uzavreté balenie (12 porcií) v krabici s kompletným nutričným štítkom. Porušením štandardného balenia v prípade práškov aj drinkov Mana™ (t. j. originálne zalepenej krabice) zaniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy, keďže v súlade s potravinovým právom nemôže výrobca garantovať zdravotnú bezchybnosť tovaru v porušenom obale, keďže v súlade s Nariadením EÚ 169/2011, kap. III, články 6-8, ďalej kap. IV, články 9-14, nespĺňa porušené balenie požiadavky na značenie a balenie potravín.

V prípade objednávok, ktoré navyše obsahujú originálny Starter kit s fľašou a odmerkou, prípadne len odomerku, ktorú možno objednať aj samostatne, možno akceptovať iba nový nepoužitý tovar, ktorý nenesie známky použitia, poškodenia alebo mechanického opotrebovania.

V súlade s § 1833 Občianskeho zákonníka zodpovedá spotrebiteľ podnikateľovi za zníženie hodnoty vráteného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho s oznámením o odstúpení od zmluvy. Formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať poštou na adresu prevádzky predávajúceho (Heaven Labs s.r.o., Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, Česká republika) alebo v prílohe e-mailu na adresu elektronickej pošty podpora@mojamana.sk.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí spotrebiteľ dodávateľovi na základe § 1831 ods. 1 Občianskeho zákonníka bez zbytočného odkladu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal, a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru podnikateľovi nesie v súlade s § 1820 ods. 1 písmeno g) spotrebiteľ.
Spotrebiteľ má pri využití práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní právo na vrátenie nákladov za dopravné spojené so zaslaním tovaru podnikateľom na jeho adresu, a to v najlacnejšom ponúkanom variante dopravy. V súlade s § 1832 ods. 1 Občianskeho zákonníka vráti podnikateľ spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy) rovnakým spôsobom všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie v najlacnejšom variante dopravy, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. V súlade s § 1832 ods. 4 Občianskeho zákonníka nie je podnikateľ povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
Do kúpnej ceny, ktorá má byť spotrebitľovi vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá predovšetkým v prípade zmlúv:
 1. a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi oznámil, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávislých od vôle podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávislých od vôle podnikateľa,
 4. d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 6. f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 8. h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal,
 9. i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 10. j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. k) uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby alebo
 12. l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy spotrebiteľovi oznámil, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

MIMOSÚDNE UROVNANIE SPOROV

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Prípadné spory mezi Heaven Labs s.r.o. a kupujúcim možno riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade môže kupujúci – spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia alebo spor riešiť online prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdeš tu.

Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, Heaven Labs s.r.o. kupujúcemu odporúča najskôr kontaktovať predávajúceho s cieľom vyriešiť vzniknutú situáciu, a to buď e-mailom na podpora@mojamana.sk, alebo telefonicky na +420 228 883 296.

POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU

Reklamáciu treba oznámiť čo najskôr, a to buď písomne na adresu prevádzky (Heaven Labs s.r.o., Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, Česká republika), telefonicky na čísle +420 228 883 296, alebo e-mailom na adrese podpora@mojamana.sk a oznámiť v čom reklamácia spočíva. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady. Postup reklamácie je nasledujúci:

Výrobok na reklamáciu si vyzdvihne kuriér spoločnosti PPL a doručí na adresu Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČO: 03257398. Preprava je v tomto prípade hradená stranou predávajúceho.

Zásielka musí byť kompletná vrátane všetkej dokumentácie a v stave, v akom ju spotrebiteľ prevzal pri dodávke, prípadne s označeným miestom závady. K tovaru musia byť priložené všetky doklady a listiny, ktoré pôvodná zásielka obsahovala.
Vždy treba použiť baliaci papier alebo kartón tak, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k polepeniu, popísaniu či k inému znehodnoteniu pôvodných obalov.
V prípade zaslania na náklady spotrebiteľa sa odporúča zásielku poistiť.
V prípade zaslania na náklady spotrebiteľa nemožno prijať tovar zaslaný na dobierku.

Bezprostredne po obdržaní reklamovaného tovaru dostane spotrebiteľ od predávajúceho, e-mailom či telefonicky, potvrdenie o prevzatí – zároveň bude dohodnutý ďalší postup. To isté platí o informáciách o priebehu reklamácie. Na základe preskúmania bude chybný alebo poškodený tovar vymenený, prípadne bude vrátená kúpna cena. Zaslanie nového tovaru prebieha za rovnakých podmienok ako v prípade štandardnej objednávky.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď – v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od obdržania reklamovaného predmetu. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie – ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a za škody z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný vyžiadať si doplnenie podkladov od spotrebiteľa v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov spotrebiteľom.

SÚŤAŽE

Predávajúci môže vyhlasovať či organizovať rôzne súťaže určené pre spotrebiteľov, zákazníkov, prípadne pre ďalší neurčený okruh osôb, ktorý bude bližšie špecifikovaný v pravidlách danej vyhlásenej súťaže (napríklad užívatelia rôznych sociálnych sietí a pod.).

Bez ohľadu na pravidlá konkrétnej súťaže si predávajúci vyhradzuje vždy právo:

- kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania,

- súťaž kedykoľvek ukončiť aj bez udania dôvodu a bez náhrady s účinnosťou zverejnenia takéhoto oznámenia na danej sociálnej sieti alebo na stránkach www.mojamana.sk.

Na výhru v súťaži nevzniká žiadnemu súťažiacemu právny nárok, nemožno sa domáhať vyplatenia či odovzdania výhry súdnou cestou, vyhlásenie súťaže nie je žiadnym verejným prísľubom ani verejnou ponukou.
Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za akékoľvek iné plnenie, nemožno ju započítavať, nemožno ju zameniť za hotovosť ani akúkoľvek inú hodnotu, zľavu a pod.
Súťažné príspevky bude posudzovať interná komisia predávajúceho podľa kritérií jednotlivých súťaží. Predávajúci nie je povinný zverejňovať výsledky rozhodnutia tejto komisie ani spôsob jej rozhodovania.
Ak bude mať predávajúci oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka súťaže či inej osoby, ktorá účastníkom súťaže napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude účastník zo súťaže vylúčený. To platí aj v prípade iného konania účastníka súťaže či inej osoby, ktorá účastníkovi súťaže napomohla či mohla napomôcť k výhre konaním, ktoré je inak v rozpore so súťažnými pravidlami či podmienkami. Účasť v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.
Súťažiaci prihlásením do súťaže, teda aktívnym zapojením a plnením podmienok súťaže, súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže v plnom rozsahu.
Výhry bude predávajúci zasielať len na území Českej republiky – predávajúci teda nemá povinnosť doručovať prípadnú výhru na inú adresu než adresu v Českej republike. Po dohode so súťažiacim môže predávajúci na náklady súťažiaceho zaslať výhru aj na adresu mimo územia Českej republiky.
Výhra účastníka súťaže, ktorú z dôvodov spočívajúcich nie na strane predávajúceho nebude možné doručiť, prepadá v prospech predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry samotnej z dôvodov spočívajúcich na strane účastníka súťaže alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií, poskytovateľa poštových služieb alebo iného doručovateľa.
Súťažiaci prihlásením do súťaže, teda aktívnym zapojením a plnením podmienok súťaže, súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže v plnom rozsahu.

Súťaže na sociálnych sieťach

Súťaže organizuje spoločnosť Heaven Labs s.r.o. z vlastnej iniciatívy a nezávisle od jednotlivých prevádzkovateľov konkrétnych sociálnych sietí.

Bez ohľadu na konkrétne pravidlá danej súťaže na sociálnej sieti si predávajúci – okrem vyššie uvedeného – vyhradzuje tieto práva:
Súťaže trvajú vždy vo vymedzený čas uvedený v príspevku zverejnenom na danej sociálnej sieti, ktorým sa konkrétna súťaž vyhlasuje. Výhra v danej súťaži bude uvedená vždy a iba v príspevku, ktorým sa súťaž na danej sociálnej sieti vyhlasuje. Ak predávajúci neurčí inak, výherca bude zverejnený na danej sociálnej sieti po skončení súťaže, a to v termínoch, ktoré určí sám predávajúci.
Záujemca o účasť v súťaži spravidla musí byť na danej sociálnej sietí aktívny užívateľ a musí mať na danej sociálnej sieti svoj profil.
Súťaže môžu byť založené na zdieľanie fotografií, názorov, audiovizuálnych diel a ďalších príspevkov súťažiacich.

Výhercu súťaží bude vyhodnocovať interná komisia organizátora na základe originality, nápaditosti, vtipu či splnenia všetkých podmienok súťaží.

Víťaz musí spĺňať všetky kritériá uvedené v jednotlivých príspevkoch na sociálnych sieťach, ktorými bude súťaž vyhlásená.

Výherca bude o výhre vyrozumený do súkromnej správy na danej sociálnej sieti alebo verejne zdieľaním mena či prezývky na danej sociálnej sieti. Výhercovia musia na výzvu zaslať predávajúceho vždy zareagovať, a to zaslaním svojho mena a presnej adresy na zaslanie prípadnej výhry. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za omeškanie dodania informácií zo strany výhercov. Ak výherca nezareaguje na výzvu predávajúceho na zaslanie svojho mena a adresy do 14 dní od jej zaslania, výhra prepadá a predávajúci súťažiacemu výhru nezašle – ak predávajúci neurčí inak.

Účastník súťaže dáva svojou účasťou v súťaži predávajúcemu – t. j. spoločnosti Heaven Labs s.r.o. – súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizácie súťaže, a to v rozsahu potrebnom na tento účel vrátane súhlasu s ich zverejnením na internetových stránkach www.mojamana.sk či na sociálnych sieťach predávajúceho, a to v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách v ich platnom znení. Účastník súťaže zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas so zasielaním informácií o organizovaných akciách a iných aktivitách, ako aj obchodných oznámení na poskytnutú e-mailovú adresu v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to až do písomného odvolania súhlasu, a to na dobu trvania troch rokov, ak nebude odvolaný skôr. Predávajúci súťaže je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté účastníkmi súťaže po dobu trvania súťaže a po zodpovedajúcu dobu po jej skončení, najneskôr však do konca tretieho mesiaca po skončení súťaže. Účastník súťaže má právo k ich prístupu, je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané a v prípade porušenia svojich práv môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie alebo požadovať, aby predávajúci odstránil závadný stav alebo má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva podľa § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže účastník kedykoľvek bezplatne odvolať, že má právo na opravu údajov, blokovanie a ich likvidáciu. Účastník súťaže môže svoje vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na vyššie uvedenú adresu predávajúceho.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca osobných údajov:

Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČO: 03257398, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C., vložka 229291

E-mail: podpora@mojamana.sk

Telefón: +420 228 883 296

Osobné dáta (údaje) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky a Európskej únie, najmä v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v platnom znení a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Osobné údaje zákazníkov sú ďalej spracovávané v súlade s oprávneným záujmom tak, ako ho definuje nariadenie, teda za účelom plnenia zmluvy uzavretej medzi Heaven Labs s.r.o. a spotrebiteľom, hlavne na dodávku tovaru, ďalej sú spracovávané za účelom priameho marketingu a ďalej za účelom oslovenia osôb s preferenciami podobnými zákazníkom.

Heaven Labs s.r.o. spracúva údaje, ktoré spotrebiteľ zadáva pri vypĺňaní formulára za účelom nákupu a ďalej z dôvodu zabezpečenia kontroluje IP adresu a ďalej spracováva údaje súvisiace s platbou.

Cookies a pixels

Heaven Labs s.r.o. využíva na vyššie uvedené účely tzv. cookies. Súbory cookies pomáhajú spoločnosti Heaven Labs s.r.o. zapamätať si nastavenie spotrebiteľa, aby sa mohol prihlásiť a realizovať svoj nákup v prispôsobenom používateľskom rozhraní webu podľa nastavení spotrebiteľa a jeho osobných preferencií. Pixels súbory využívajú spolupracujúce osoby, ktoré si ich priamo spravujú.

Spôsob spracovania osobných údajov

Získané osobné údaje sú spoločnosťou Heaven Labs s.r.o. uložené na interných diskoch spoločnosti Heaven Labs s.r.o. a pre prácu s nimi společnost Heaven Labs s.r.o. ďalej používa:

 • MailChimp – systém spoločnosti Rocket Science Group LLC
  MailChimp – Zásady ochrany osobných údajov
 • Keboola – cloud systém spoločnosti Keboola Data Services Inc., White Rock, 210-1461 Johnston Road, BC V4B 3Z4, v Českej republike Keboola, s.r.o. Praha 8, Křižíkova 488/115, IČO: 285 02 787, Mestský súd v Prahe, oddiel C 146313
  Keboola – Zabezpečenie
 • Snowflake – systém spoločnosti Snowflake Computing Inc., 100 South Elisworth, Avenue, Suite 100, San Mateo, CA, United States
  Snowflake – Zásady ochrany osobných údajov
  Snowflake – Dodatok k spracovaniu osobných údajov
 • analytický systém Datasentics spoločnosti DataSentics, s.r.o., Washingtonova 1599/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05355541, Mestský súd v Prahe, sp. zn. C 262371
 • ASANA – online systém pre tímovú prácu, dáta sú šifrované, ASANA Inc., 1550 Bryant Street, San Francisco, California, USA
  ASANA – Zásady ochrany osobných údajov

V prípade výslovného súhlasu sú potom osobné údaje ďalej spracované spoločnosťami:

Za účelom zaistenia riadneho doručenia sú osobné údaje potrebné k riadnemu doručeniu predávané doručovacej spoločnosti:

Z dôvodu plnenia požiadaviek štátu, legislatívy, štátnych noriem a pod. môžu byť osobné údaje spotrebiteľa poskytnuté vybraným tretím osobám (advokát, audítor, daňový poradca, správca IT systému a pod.), a to v súvislosti s ochranou oprávnených záujmov spoločnosti Heaven Labs s.r.o. Vždy sa bude jednať o osoby, ktoré sa zaviažu spĺňať ochranu osobných údajov, a to minimálne v rozsahu stanovenom týmito obchodnými podmienkami.

Práva spotrebiteľa

 • Právo na prístup k osobným údajom znamená, že má spotrebiteľ právo získať od správcu informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Spotrebiteľ má aj právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil na žiadosť spotrebiteľa nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má spotrebiteľ právo kedykoľvek doplniť.
Základné informácie o spracovaní osobných údajov a rozsahu ich spracovania sú uvedené v týchto podmienkach.
 • Právo na vymazanie osobných údajov znamená povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ktoré o spotrebiteľovi spracováva, ak sú splnené určité podmienky a spotrebiteľ o to požiada.
Spoločnosť Heaven Labs s.r.o. je na základe právnych predpisov povinná uchovávať počas zákonom stanovenej doby získané osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, ďalej za účelom povinností stanovených právnymi predpismi (plnenie daňových povinností voči štátu a pod.). Ak je niektorý osobný údaj spracovávaný na konkrétny účel spracovania iba na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa, môže spotrebiteľ kedykoľvek požiadať o vymazanie osobného údaju z takejto databázy.
 • Spotrebiteľ má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má spotrebiteľ právo kedykoľvek namietať.
Heaven Labs s.r.o. spracúva osobné údaje len z dôvodov plnenia zmluvy, z dôvodov svojich oprávnených záujmov a zo zákonom stavených dôvodov. Ak je niektorý osobný údaj spracovávaný na konkrétny účel spracovania iba na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa, môže spotrebiteľ tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Právo na prenosnosť údajov: ak o to spotrebiteľ požiada, získa od správcu osobné údaje, ktoré správcovi poskytol – v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému správcovi alebo – ak je to technicky možné – žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou.
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní v prípade spracovania z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej s klientom alebo v prípade oprávneného záujmu správcu.
 • V prípade, že bude spotrebiteľ akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov vykonávaným správcom, môže podať sťažnosť buď priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Viac informácií o právach spotrebiteľa je k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Heaven Labs s.r.o. sa zaväzuje, že nepoužije osobné údaje spotrebiteľa pre komerčnú ponuku nemajúcu súvislosť s prevádzkovaným internetovým obchodom a ďalej, že osobné dáta zákazníka nebude predávať alebo používať na iné účely, než je uvedené. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na zabezpečenie bezproblémového doručenia tovaru. Užívaním webových stránok spotrebiteľ súhlasí s použitím a ukladaním Cookies spoločnosti Heaven Labs s.r.o. v jeho počítači. Spotrebiteľ berie na vedomie, že po vytvorení objednávky a dokončení nákupu mu budú zasielané informačné e-maily súvisiace s tovarom, podnikom, aktuálne informácie a upozornenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho a v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení považovaná za uzavretú zmluvu medzi spotrebiteľom a predávajúcim a je archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný spotrebiteľovi. Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.
Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy prijíma spotrebiteľ všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

V prípade zahraničných objednávok sa kúpny vzťah riadi českým právom.

Spoločnosť Heaven Labs s.r.o. nenesie zodpovednosť za dôsledky podávania práškov alebo drinkov Mana™ tretími osobami/tretím osobám.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5. 2. 2020.

Ďakujeme za tvoj čas venovaný prečítaniu obchodných podmienok.

Tvoj tím Mana