Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch www.mojamana.sk, www.mojemana.cz, www.drink-mana.com a kde to právne predpisy dovoľujú tiež na www.drinkmana.com a www.drink-mana.de prevádzkovaných spoločnosťou Heaven Labs s.r.o. Spoločnosť Heaven Labs s.r.o. ďalej prehlasuje, že výrobky (najmä ManaDrink, ManaPowder, ManaBurger pod.) sú určené na konzumáciu zdravými ľuďmi. Výrobky nie sú určené na diagnostické ani liečebné účely. Konzumácia pri chorobe a ďalších zdravotných obmedzeniach, v tehotenstve, počas dojčenia a u detí do 3 rokov veku je podmienená konzultáciou s ošetrujúcim lekárom. Pri konzumácii výrobkov treba dodržiavať pitný režim. Užite si výrobky ako súčasť pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho, ktorým je spoločnosť Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 03257398, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vl. 229291 a Kupujúceho, resp. Zákazníka (Spotrebiteľa, Podnikateľa). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).


VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúcim je spoločnosť Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 03257398, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C., vl. 229291.

Zákazníkom je Kupujúci, a to buď Spotrebiteľ, alebo Podnikateľ. Kto je Spotrebiteľ a Podnikateľ, definuje zákon.


OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Predávajúci oznamuje, že:
 1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku se nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Zákazníka); Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to se netýka prípadnej zmluvnej prepravy,
 2. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Zákazníkom,
 3. v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom bude opakované plnenie, je Zákazník oprávnený túto zmluvu kedykoľvek vypovedať s okamžitou účinnosťou,
 4. ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvedené vrátane DPH; náklady na dodanie tovaru sa líšia v závislosti od zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy; uvedené ceny nezahŕňajú prípadné náklady na preclenie a colné poplatky (v prípade objednávok mimo EÚ), ani prípadné náklady súvisiace s platbou za tovar (napríklad dodatočné náklady pri platbe poštovou poukázkou a pod.),
 5. Spotrebiteľ má v rámci zákonom stanovených podmienok právo odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní; podmienky, lehota a postupy pri uplatnení tohto práva – ako aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy – sú uvedené na stránke Vrátenie peňazí,
 6. v prípade otázok, pripomienok alebo sťažností sa Zákazník môže obrátiť na e-mailovú adresu podpora@mojamana.sk alebo na telefónne číslo +420 228 883 296 v časoch uvedených na internetových stránkach Predávajúceho. Prípadne je možné obrátiť sa so sťažnosťou aj na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.


KÚPNA ZMLUVA

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na webové stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky tovaru Zákazníkom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí informatívnym e-mailom na e-mail zadaný Zákazníkom. Za prípadné chyby pri prenose dát nenesie Predávajúci zodpovednosť.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených v týchto podmienkach.

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, zásadami ochrany osobných údajov a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov je Zákazník pred uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť alebo aj uzavretú kúpnu zmluvu v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo bola kúpna zmluva uzatvorená na neobvyklé množstvo tovaru, za neobvykle nízku či vysokú cenu, pri zneužití softvérovej chyby e-shopu. V prípade, že Zákazník už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo na uvedenú adresu a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, respektíve bude uzavretá kúpna zmluva zrušená.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva Spotrebiteľa.

Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Zákazníkovi odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej. Zákazník sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci – Zákazník sa stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Zákazníkovi, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Zákazníkovi (Podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Zákazníka a umožní Zákazníkovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Ak je Zákazníkom Spotrebiteľ, toto ustanovenie platí iba v prípade, že dopravcu určil Zákazník bez toho, že by mu bol Predávajúcim ponúknutý. V opačnom prípade je vec Zákazníkovi odovzdaná, až mu ju dopravca odovzdá.

Predávajúci odovzdá Zákazníkovi predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak akosť a prevedenie nie sú dojednané, plní Predávajúci v akosti a prevedení podmienky vhodné pre účel zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý.

Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí Predávajúci vec podľa zvyklostí – ak zvyklosti nie sú zrejmé, tak spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabezpečí Predávajúci vec pre prepravu.

Povinnosti Zákazníka súvisiace s prevzatím tovaru

Zákazník zaplatí kúpnu cenu a vec prevezme.

Ak Zákazník mešká s prevzatím veci alebo s platením kúpnej ceny, uchová Predávajúci vec (ak s ňou môže nakladať) pre Zákazníka spôsobom primeraným okolnostiam.

Ak Zákazník prevzal vec, ktorú zamýšľa odmietnuť, uchová ju spôsobom primeraným okolnostiam.

Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom predať po tom, čo strana meškajúcej strane poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak strana váha s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.


PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Platbu možno realizovať nižšie uvedenými spôsobmi:

 • bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho,
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prostredníctvom služby PayPal,
 • v hotovosti vkladom na prepážke banky v prospech účtu Predávajúceho,
 • poštovou poukážkou v prospech účtu Predávajúceho,
 • dobierkou,
 • ďalšími spôsobmi umožňujúcimi bezhotovostné platby ako napríklad ApplePay, GoPay, GooglePay a pod. tak, ako ich bude Predávajúci postupne zavádzať.

Konkrétny spôsob platenia je uvedený na webovej stránke Predávajúceho u konkrétnej objednávky tovaru a kedykoľvek môže byť Predávajúcim zmenený. Rozsah možností platenia môže byť pre Zákazníkov rôznych štátov uvedený rôzne.

Dodatočné náklady s platbou hradí Zákazník. V prípade platby bezhotovostne bankovým prevodom a poštovou poukážkou je Zákazník povinný uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky. Bez variabilného symbolu nemožno platbu priradiť k príslušnej objednávke, čo môže byť dôvodom časovo náročnejšieho spracovania objednávky. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje až 7 pracovných dní na dohľadanie platby.

Doprava tovaru je zaistená výhradne kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci je na základe svojho rozhodnutia oprávnený využiť aj iný spôsob dopravy. V prípade zmeny spôsobu dopravy na základe požiadavky Zákazníka nesie riziko a náklady spojené so zmenou dopravy Zákazník.

Ak treba tovar doručovať opakovane z dôvodu na strane Zákazníka, náklady na doručenie sú účtované Zákazníkovi.

Povinnosťou Zákazníka je pri preberaní tovaru kontrola stavu, úplnosti a obalu tovaru. V prípade poškodenia, porušenia obalu, neúplnosti či podozrenia na neštandardné zaobchádzanie s tovarom má Zákazník právo tovar neprevziať a za prítomnosti prepravcu túto skutočnosť zohľadniť na základe vyhotovenia záznamu do prepravných dokladov – Zápis o škode. Zákazník tým značne zjednoduší a urýchli vybavenie reklamačného konania.


ZÁRUKA KVALITY, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY A PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti.

Zákazník vec podľa možností prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Nebezpečenstvo škody prechádza na Zákazníka prevzatím veci. Ten istý následok má, ak Zákazník neprevezme vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať.

Práva z chybného plnenia

Zákazník je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru (nie potravín!!!) v čase 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke kvality. Toto ustanovenie neplatí v týchto prípadoch:
 1. u veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
 3. u použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Zákazníkom alebo
 4. ak to vyplýva z povahy veci.


Právo z chybného plnenia Zákazníkovi nenáleží, ak Zákazník pred prevzatím veci vedel, že má vec chybu alebo ak Zákazník chybu spôsobil sám.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, Zákazník má právo na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, inak ma právo:

 1. na odstránenie chyby opravou veci alebo
 2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 3. na odstúpenie od zmluvy.


Zákazník oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu Zákazník nemôže zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Zákazník žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote alebo ak Zákazníkovi oznámi, že chyby neodstráni, môže Zákazník požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v takom stave, v akom ju prijal. To neplatí, ak:

 1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci,
 2. Zákazník použil vec ešte pred objavením chyby,
 3. nespôsobil Zákazník nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím alebo
 4. ak Zákazník predal vec ešte pred objavením chyby, ak ju spotreboval alebo pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo iba sčasti, vráti Zákazník Predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak Zákazník neoznámi chybu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Ak Zákazník neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Zákazník mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci, s výnimkou potravín.

Záruka kvality

Zárukou kvality sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.


MIMOSÚDNE UROVNANIE SPOROV

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Prípadné spory mezi Heaven Labs s.r.o. a Zákazníkom možno riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade môže Zákazník – Spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad  Česká obchodná inšpekcia alebo spor riešiť online prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdeš tu.

Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, Predávajúci Zákazníkovi odporúča najskôr kontaktovať Predávajúceho s cieľom vyriešiť vzniknutú situáciu, a to buď e-mailom na podpora@mojamana.sk, alebo telefonicky na +420 228 883 296.


POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU

Reklamáciu treba oznámiť čo najskôr, a to buď písomne na adresu Predávajúceho (Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, Česká republika), telefonicky na čísle +420 228 883 296, alebo e-mailom na adrese podpora@mojamana.sk a oznámiť, v čom reklamácia spočíva. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady.

Postup reklamácie je nasledujúci:

Po uplatnení reklamácie si výrobok vyzdvihne kuriér Predávajúceho a doručí na adresu Predávajúceho. Náklady hradí Predávajúci.

Zásielka musí byť kompletná vrátane všetkej dokumentácie a v stave, v akom ju Spotrebiteľ prevzal pri dodávke, prípadne s označeným miestom závady. K tovaru musia byť priložené všetky doklady a listiny, ktoré pôvodná zásielka obsahovala.

Predávajúci bezprostredne po obdržaní reklamovaného tovaru potvrdí túto skutočnosť e-mailom alebo telefonicky. Na základe preskúmania bude chybný alebo poškodený tovar vymenený, prípadne bude vrátená kúpna cena. Zaslanie nového tovaru prebieha za rovnakých podmienok ako v prípade štandardnej objednávky.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď – v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od obdržania reklamovaného predmetu. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie – ak sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a za škody z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že Predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Spotrebiteľom.


SÚŤAŽE

Predávajúci môže vyhlasovať či organizovať rôzne súťaže určené pre Spotrebiteľov, alebo pre všetkých Zákazníkov, prípadne pre ďalší neurčený okruh osôb, ktorý bude bližšie špecifikovaný v pravidlách danej vyhlásenej súťaže (napríklad užívatelia rôznych sociálnych sietí a pod.).

Bez ohľadu na pravidlá konkrétnej súťaže si Predávajúci vyhradzuje vždy právo:
 • kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania,
 • súťaž kedykoľvek ukončiť aj bez udania dôvodu a bez náhrady s účinnosťou zverejnenia takéhoto oznámenia na danej sociálnej sieti alebo na stránkach www.mojamana.sk.
Na výhru v súťaži nevzniká žiadnemu súťažiacemu právny nárok, nemožno sa domáhať vyplatenia či odovzdania výhry súdnou cestou, vyhlásenie súťaže nie je žiadnym verejným prísľubom ani verejnou ponukou.

Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za akékoľvek iné plnenie, nemožno ju započítavať, nemožno ju zameniť za hotovosť ani akúkoľvek inú hodnotu, zľavu a pod.

Súťažné príspevky bude posudzovať interná komisia Predávajúceho podľa kritérií jednotlivých súťaží. Predávajúci nie je povinný zverejňovať výsledky rozhodnutia tejto komisie ani spôsob jej rozhodovania.

Ak bude mať Predávajúci oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka súťaže či inej osoby, ktorá účastníkom súťaže napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude účastník zo súťaže vylúčený. To platí aj v prípade iného konania účastníka súťaže či inej osoby, ktorá účastníkovi súťaže napomohla či mohla napomôcť k výhre konaním, ktoré je inak v rozpore so súťažnými pravidlami či podmienkami. Účasť v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.

Súťažiaci prihlásením do súťaže, teda aktívnym zapojením a plnením podmienok súťaže, súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže v plnom rozsahu.

Výhry bude Predávajúci zasielať len na území Českej republiky – Predávajúci teda nemá povinnosť doručovať prípadnú výhru na inú adresu než adresu v Českej republike. Po dohode so súťažiacim môže Predávajúci na náklady súťažiaceho zaslať výhru aj na adresu mimo územia Českej republiky.

Výhra účastníka súťaže, ktorú z dôvodov spočívajúcich nie na strane Predávajúceho nebude možné doručiť, prepadá v prospech Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry samotnej z dôvodov spočívajúcich na strane účastníka súťaže alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií, poskytovateľa poštových služieb alebo iného doručovateľa.

Súťaže na sociálnych sieťach

Súťaže organizuje spoločnosť Heaven Labs s.r.o. z vlastnej iniciatívy a nezávisle od jednotlivých prevádzkovateľov konkrétnych sociálnych sietí.

Bez ohľadu na konkrétne pravidlá danej súťaže na sociálnej sieti si Predávajúci – okrem vyššie uvedeného – vyhradzuje tieto práva:

Súťaže trvajú vždy vo vymedzený čas uvedený v príspevku zverejnenom na danej sociálnej sieti, ktorým sa konkrétna súťaž vyhlasuje. Výhra v danej súťaži bude uvedená vždy a iba v príspevku, ktorým sa súťaž na danej sociálnej sieti vyhlasuje. Ak Predávajúci neurčí inak, výherca bude zverejnený na danej sociálnej sieti po skončení súťaže, a to v termínoch, ktoré určí sám Predávajúci.

Záujemca o účasť v súťaži spravidla musí byť na danej sociálnej sietí aktívny užívateľ a musí mať na danej sociálnej sieti svoj profil.

Súťaže môžu byť založené na zdieľanie fotografií, názorov, audiovizuálnych diel a ďalších príspevkov súťažiacich.

Výhercu súťaží bude vyhodnocovať interná komisia organizátora na základe originality, nápaditosti, vtipu či splnenia všetkých podmienok súťaží.

Víťaz musí spĺňať všetky kritériá uvedené v jednotlivých príspevkoch na sociálnych sieťach, ktorými bude súťaž vyhlásená.

Výherca bude o výhre vyrozumený do súkromnej správy na danej sociálnej sieti alebo verejne zdieľaním mena či prezývky na danej sociálnej sieti. Výhercovia musia na výzvu zaslať Predávajúceho vždy zareagovať, a to zaslaním svojho mena a presnej adresy na zaslanie prípadnej výhry. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za omeškanie dodania informácií zo strany výhercov. Ak výherca nezareaguje na výzvu Predávajúceho na zaslanie svojho mena a adresy do 14 dní od jej zaslania, výhra prepadá a Predávajúci súťažiacemu výhru nezašle – ak Predávajúci neurčí inak.

Účastník súťaže dáva svojou účasťou v súťaži Predávajúcemu – t. j. spoločnosti Heaven Labs s.r.o. – súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizácie súťaže, a to v rozsahu potrebnom na tento účel vrátane súhlasu s ich zverejnením na internetových stránkach www.mojamana.sk či na sociálnych sieťach Predávajúceho, a to v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov a zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách v ich platnom znení. Účastník súťaže zároveň udeľuje Predávajúcemu súhlas so zasielaním informácií o organizovaných akciách a iných aktivitách, ako aj obchodných oznámení na poskytnutú e-mailovú adresu v zmysle Zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to až do písomného odvolania súhlasu, a to na dobu trvania troch rokov, ak nebude odvolaný skôr. Predávajúci súťaže je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté účastníkmi súťaže po dobu trvania súťaže a po zodpovedajúcu dobu po jej skončení, najneskôr však do konca tretieho mesiaca po skončení súťaže. Účastník súťaže má právo k ich prístupu, je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané a v prípade porušenia svojich práv môže požiadať Predávajúceho o vysvetlenie alebo požadovať, aby Predávajúci odstránil závadný stav alebo má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Účastník súťaže berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže účastník kedykoľvek bezplatne odvolať, že má právo na opravu údajov, blokovanie a ich likvidáciu. Účastník súťaže môže svoje vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na vyššie uvedenú adresu Predávajúceho.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach Predávajúceho ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.

Uzatvorením kúpnej zmluvy prijíma Zákazník všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň uzavretia kúpnej zmluvy, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

V prípade zahraničných objednávok, sa kúpny vzťah riadi českým právom.

Spoločnosť Heaven Labs s.r.o. nenesie zodpovednosť za dôsledky podávania produktov Predávajúceho tretími osobami/tretím osobám.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10. 10. 2019.


Ďakujeme za Váš čas venovaný prečítaniu obchodných podmienok.

Váš tím Mana