Zásady ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov:

Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 03257398, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C., vložka 229291

E-mail: podpora@mojamana.sk

Telefón: +420 228 883 296


Osobné dáta (údaje) Zákazníkov – fyzických osôb (ďalej len „Dotknutá osoba“) sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky a Európskej únie, najmä v súlade so zákonom o spracovaní osobných údajov č. 110/2019 Zb., v platnom znení, a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Osobné údaje Dotknutej osoby sú ďalej spracovávané v súlade s oprávneným záujmom tak, ako ho definuje nariadenie, teda za účelom plnenia zmluvy uzavretej medzi Heaven Labs s.r.o. a Dotknutou osobou, hlavne na dodávku tovaru, ďalej sú spracovávané za účelom priameho marketingu a ďalej za účelom oslovenia osôb s preferenciami podobnými Dotknutej osobe.

Heaven Labs s.r.o. spracúva údaje, ktoré Dotknutá osoba zadáva pri vypĺňaní formulára za účelom nákupu a ďalej z dôvodu zabezpečenia kontroluje IP adresu a ďalej spracováva údaje súvisiace s platbou.


COOKIES A PIXELS

Heaven Labs s.r.o. využíva na vyššie uvedené účely tzv. cookies. Súbory cookies pomáhajú spoločnosti Heaven Labs s.r.o. zapamätať si nastavenie Dotknutej osoby, aby sa mohla prihlásiť a realizovať svoj nákup v prispôsobenom používateľskom rozhraní webu podľa nastavení Dotknutej osoby a jej osobných preferencií. Pixels súbory využívajú spolupracujúce osoby, ktoré si ich priamo spravujú.


SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Získané osobné údaje sú spoločnosťou Heaven Labs s.r.o. uložené na interných diskoch spoločnosti Heaven Labs s.r.o. a pre prácu s nimi společnost Heaven Labs s.r.o. ďalej používa:

 • AbraFlexiBee – systém spoločnosti ABRA Flexi, s.r.o., sídlom Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00, IČO: 280 19 920

 • Dativery – doplnkový softvér do FlexiBee spoločnosti Dativery s.r.o., sídlom Němčovice, Olešná 51, PSČ 338 24, IČO: 055 74 617, Česká republika
  Zásady ochrany soukromí

 • Shopify – e-shop spoločnosti Shopify Inc., sídlom 150 Elgin Street, 8th Floor, ON K2P 1L4, Ottawa, Canada
  Privacy Policy

 • KLAVIYO – systém pre prácu s e-mailami spoločnosti Klaviyo Inc., sídlom 60 South Street, Suite 910, Boston, Massachusetts 02111, USA
  Privacy Notice

 • Growave – e-commerce softvér, doplnok pre Shopify
  Privacy policy

 • GoPay – platobný systém spoločnosti GOPAY, s.r.o., sídlom Planá, čp. 67, okr. České Budějovice, IČO: 260 46 768, Česká republika
  Bezpečnost

 • Gorgias – systém pre zákaznícku podporu spoločnosti Gorgias Inc., sídlom 34 Harriet St, San Francisco CA 94103, USA

V prípade výslovného súhlasu sú potom osobné údaje ďalej spracované spoločnosťami:

 • Seznam.cz, a.s. – sídlom Radlická 3294, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česká republika
  Ochrana spotřebitele

    

Za účelom zaistenia riadneho doručenia sú osobné údaje potrebné k riadnemu doručeniu predávané doručovacej spoločnosti:

 • General Logistics Systems Czech republic, s.r.o. – sídlom, Průmyslová 1, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 26087961
  Data Protection

 • GO! Express & Logistics, s.r.o. – sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 27568962
  Ochrana dat

Z dôvodu plnenia požiadaviek štátu, legislatívy, štátnych noriem a pod. môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby poskytnuté vybraným tretím osobám (advokát, audítor, daňový poradca, správca IT systému a pod.), a to v súvislosti s ochranou oprávnených záujmov spoločnosti Heaven Labs s.r.o. Vždy sa bude jednať o osoby, ktoré sa zaviažu spĺňať ochranu osobných údajov, a to minimálne v rozsahu stanovenom týmito obchodnými podmienkami.


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 • Právo na prístup k osobným údajom znamená, že má Dotknutá osoba právo získať od správcu informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Dotknutá osoba má aj právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil na jej žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Neúplné osobné údaje má Dotknutá osoba právo kedykoľvek doplniť.

Základné informácie o spracovaní osobných údajov a rozsahu ich spracovania sú uvedené v týchto podmienkach.

 • Právo na vymazanie osobných údajov znamená povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Dotknutej osobe spracováva, ak sú splnené určité podmienky a Dotknutá osoba o to požiada.

Spoločnosť Heaven Labs s.r.o. je na základe právnych predpisov povinná uchovávať počas zákonom stanovenej doby získané osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, ďalej za účelom plnenia povinností stanovených právnymi predpismi (plnenie daňových povinností voči štátu a pod.). Ak je niektorý osobný údaj spracovávaný na konkrétny účel spracovania iba na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby, môže Dotknutá osoba kedykoľvek požiadať o vymazanie takéhoto osobného údaju z databázy.

 • Dotknutá osoba má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jej osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať.

Heaven Labs s.r.o. spracúva osobné údaje len z dôvodov plnenia zmluvy, z dôvodov svojich oprávnených záujmov a zo zákonom stanovených dôvodov. Ak je niektorý osobný údaj spracovávaný na konkrétny účel spracovania iba na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby, môže Dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 • Právo na prenosnosť údajov: ak o to Dotknutá osoba požiada, získa od správcu (t. j. od spoločnosti Heaven Labs s.r.o.) osobné údaje, ktoré správcovi poskytla – v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému správcovi alebo – ak je to technicky možné – žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou.
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní v prípade spracovania z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej s klientom alebo v prípade oprávneného záujmu správcu.
 • V prípade, že bude Dotknutá osoba akokoľvek nespokojná so spracovaním svojich osobných údajov vykonávaným správcom, môže podať sťažnosť buď priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Viac informácií o právach Dotknutej osoby je k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Heaven Labs s.r.o. sa zaväzuje, že nepoužije osobné údaje Dotknutej osoby pre komerčnú ponuku nemajúcu súvislosť s prevádzkovaným internetovým obchodom a ďalej, že osobné dáta Dotknutej osoby nebude predávať alebo používať na iné účely, než je uvedené. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje Dotknutej osoby predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na zabezpečenie bezproblémového doručenia tovaru. Dotknutá osoba berie na vedomie, že užívaním webových stránok budú ukladané (nie reklamné, ale iba nutné) cookies spoločnosti Heaven Labs s.r.o. v jej počítači. Dotknutá osoba berie na vedomie, že po vytvorení objednávky a dokončení nákupu jej budú zasielané informačné e-maily súvisiace s tovarom, podnikom, aktuálne informácie a upozornenia formou elektronických správ na e-mail Dotknutej osoby.