Vrátenie peňazí

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Pojmy ako Predávajúci, Spotrebiteľ a iné vychádzajú z vymedzenia pojmov uvedeného vo všeobecných obchodných podmienkach.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Spotrebiteľ v súlade s § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete.

Za štandardné balenie sa v prípade:
 • ManaPowder™ považuje originálne uzavreté 7-denné balenie (35 porcií) v krabici s kompletným nutričným štítkom. Balením NIE JE samostatný sáčok.
 • ManaDrink™ považuje originálne uzavreté balenie (12 porcií) v krabici s kompletným nutričným štítkom. Balením NIE JE jedna fľaša ManaDrinku.
 • ManaBurger™ považuje originálne uzatvorené balenie (20 kusov) papierovej krabice so stávajúcou prelepkou, ktorá je opatrená nutričním štítkom.


Porušením štandardného balenia zaniká Spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy, pretože v súlade s potravinovým právom nemôže výrobca garantovať zdravotnú bezchybnosť tovaru v porušenom obale, keďže v súlade s Nariadením EÚ 169/2011, kap. III, články 6-8, ďalej kap. IV, články 9-14, nespĺňa porušené balenie požiadavky na označenie a balenie potravín.

V prípade objednávok, ktoré navyše obsahujú originálny Starter kit s fľašou a odmerkou, prípadne len fľašu alebo odomerku, ktorú možno objednať aj samostatne, možno odstúpiť od zmluvy iba pre nový nepoužitý tovar, ktorý nenesie známky použitia, poškodenia alebo mechanického opotrebovania.

V súlade s § 1833 Občianskeho zákonníka zodpovedá Spotrebiteľ Podnikateľovi za zníženie hodnoty vráteného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade, že si Spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje Predávajúceho s oznámením o odstúpení od zmluvy. Formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ zaslať poštou na adresu Predávajúceho (Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10-Uhříněves, Česká republika) alebo v prílohe e-mailu na adresu podpora@mojamana.sk.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí Spotrebiteľ dodávateľovi na základe § 1831 ods. 1 Občianskeho zákonníka bez zbytočného odkladu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal, a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru Podnikateľovi nesie v súlade s § 1820 ods. 1 písmeno g) Spotrebiteľ.

Spotrebiteľ má pri využití práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní právo na vrátenie nákladov za dopravné spojené so zaslaním tovaru Podnikateľom na jeho adresu, a to v najlacnejšom ponúkanom variante dopravy. V súlade s § 1832 ods. 1 Občianskeho zákonníka vráti Podnikateľ Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy) rovnakým spôsobom všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie v najlacnejšom variante dopravy, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. V súlade s § 1832 ods. 4 Občianskeho zákonníka nie je Podnikateľ povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Podnikateľovi odoslal.

Do kúpnej ceny, ktorá má byť Spotrebiteľovi vrátená, môže Predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá predovšetkým v prípade zmlúv:

 1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a Podnikateľ pred uzatvorením zmluvy Spotrebiteľovi oznámil, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávislých od vôle Podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávislých od vôle Podnikateľa,
 4. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 6. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom Spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý Spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 8. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak Spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal,
 9. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 10. o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak Podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby alebo
 12. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a Podnikateľ pred uzatvorením zmluvy Spotrebiteľovi oznámil, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.


30-DENNÁ ZÁRUKA SPOKOJNOSTI – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Heaven Labs s.r.o., so sídlom Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10-Uhříněves, Česká republika, IČO: 032 57 398, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vl. 229291 (Predávajúci) týmto stanovuje podmienky pre možnosť vrátenia tovaru Zákazníkom (Spotrebiteľom) v rámci akcie „30-denná záruka spokojnosti“.

Tieto podmienky „30-denná záruka spokojnosti“ neobmedzujú právo Zákazníka Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote v prípade zakúpeného a neotvoreného balenia podľa zákonných ustanovení, teda rozširujú právo Zákazníka Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nad zákonný rámec.

Konkrétne podmienky stanovujúce možnosť odstúpenia pre každý jednotlivý produkt Predávajúceho sú stanovené v prílohe týchto podmienok „PRODUKTY“.
 1. Tieto podmienky sa vzťahujú len na Zákazníka Spotrebiteľa, t. j. na fyzickú osobu nepodnikateľa a zároveň iba na produkty označené „30-denná záruka spokojnosti“. Označenie môže byť umiestnené pri názve produktu alebo ním môže byť produkt označený kedykoľvek v procese nákupu.
 2. Právo vrátiť konkrétny produkt (tovar) oproti vráteniu zaplatenej čiastky môže Spotrebiteľ uplatniť iba pri svojom prvom nákupe daného produktu učineného iba prostredníctvom e-shopu Predávajúceho
 3. Spotrebiteľ má právo vrátiť zakúpený produkt, najviac však v stanovenom rozsahu (pozri prílohu „PRODUKTY“). V prípade, že by objednávka obsahovala viac kusov daného tovaru alebo viacero druhov tovaru, teda nevzniká právo odstúpiť od celej objednávky, ak bola väčšieho rozsahu, než ako je stanovené v prílohe „PRODUKTY“.
 4. O úmysle vrátiť konkrétne produkty je Spotrebiteľ povinný informovať Predávajúceho na e-mail podpora@mojamana.sk alebo na tel. zákazníckej podpory +420 228 883 296 v stanovenú pracovnú dobu.
 5. Ak je u konkrétneho produktu vyžadované doloženie fotodokumentácie, musí byť priložená k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu.
 6. E-mailová žiadosť musí byť zaslaná z e-mailu, z ktorého bola realizovaná objednávka prvého nákupu.
 7. Spotrebiteľ nemusí uviesť dôvody vrátenia, Predávajúci však uvíta, keď Spotrebiteľ uvedie konkrétne dôvody vrátenia.
 8. E-mailová správa, prípadne telefonický hovor, teda právo na vrátenie, musí byť uplatnené najskôr 15. kalendárny deň a najneskôr 30. kalendárny deň od obdržania tovaru v prípade neotvoreného balenia; inak kedykoľvek od obdržania tovaru, avšak najneskôr 30. kalendárny deň od obdržania tovaru.
 9. Zákazník na vlastné náklady zašle na adresu Predávajúceho pôvodné balenie tak, ako je definované u každého produktu.
 10. Vrátené balenie musí byť doručené Predávajúcemu najneskôr do 7 dní od zaslania e-mailovej správy alebo od uskutočnenia telefonického rozhovoru.
 11. Predávajúci skontroluje obdržané balenie a ak pôjde skutočne o prvý nákup Spotrebiteľa a zároveň budú splnené podmienky pre vrátenie konkrétneho produktu podľa prílohy „PRODUTKY“, Predávajúci vráti čiastku zodpovedajúcu vrátenému baleniu do 10 dní od obdržania balenia.
 12. Čiastka bude vrátená na účet, z ktorého bol prvý nákup uhradený, poprípade na účet, ktorý Spotrebiteľ uvedie v e-maile, poprípade v telefonickom rozhovore, ak bol nákup uhradený iným spôsobom.
 13. Ak bude mať Predávajúci odôvodnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie Spotrebiteľa týkajúce sa tejto akcie, alebo ak k takémuto jednaniu dôjde, Predávajúci nie je povinný vrátiť čiastku; to platí rovnako aj v prípade iného jednania Spotrebiteľa, ktoré je inak v rozpore s pravidlami, zmyslom či účelom tejto akcie.
 14. Predávajúci nenesie riziká elektronickej a inej komunikácie. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky akcie vrátane zmeny doby jej trvania či akciu kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodov a bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na internetových stránkach.