Garancia vrátenia peňazí do 30 dní

Spoločnosť Heaven Labs, s.r.o. so sídlom: Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10 Uhříněves, Česká republika, IČO: 032 57 398, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vl. 229291 (ďalej len Predajca) týmto stanovuje podmienky vrátenia tovaru zákazníkom (ďalej len Spotrebiteľ) v rámci akcie „Garancia vrátenia peňazí do 30 dní“.
Podmienky „Garancie vrátenia peňazí do 30 dní“ neobmedzujú právo Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote pre zakúpený a neotvorený tovar. Tieto podmienky – naopak – rozširujú práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
1. Tieto podmienky sa vzťahujú iba na Spotrebiteľov, t. j. na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikmi a zároveň iba na produkty označené „Garancia vrátenia peňazí do 30 dní“. Označenie akcie môže byť uvedené v popise produktu, prípadne kedykoľvek v procese nákupu.
2. „Garancia vrátenia peňazí do 30 dní“ sa vzťahuje iba na prášky a drinky Mana zakúpené v rámci prvého nákupu v e-shope Predajcu.
3. Spotrebiteľ má právo vrátiť maximálne 2 balenia, respektíve 2 krabice práškov alebo drinkov Mana™, a to aj v tom prípade, že si objednal viac produktov.
4. Spotrebiteľ je povinný informovať Predajcu o úmysle vrátiť tovar, a to buď e-mailom na adrese podpora@mojamana.sk, alebo telefonicky na čísle +420 228 883 296, a to v stanovenej pracovnej dobe.
5. E-mailová správa musí byť odoslaná z tej istej e-mailovej adresy, ktorá bola použitá pri prvej objednávke.
6. Spotrebiteľ nemusí uviesť dôvody vrátenia tovaru. Predajca by však uvítal uvedenie konkrétnych dôvodov vrátenia.
7. Právo Spotrebiteľa na vrátenie práškov alebo drinkov Mana™ musí uplatnené, teda oznámené buď e-mailom, alebo telefonicky, a to najskôr v 15. kalendárny deň a najneskôr do 30. kalendárneho dňa od prijatia tovaru v prípade neotvoreného balenia – v opačnom prípade môže Spotrebiteľ toto právo uplatniť kedykoľvek od dátumu prijatia tovaru do 30. kalendárneho dňa
8. Spotrebiteľ vráti všetky pôvodné krabice, prípadne vrecká, či už použité, nepoužité, otvorené, alebo neotvorené na adresu Predajcu, a to na svoje vlastné náklady.
9. Tovar musí byť Predajcovi vrátený najneskôr do 7 dní od oznámenia úmyslu vrátiť tovar, či už bola táto skutočnosť oznámená e-mailom, alebo telefonicky.
10. Predajca vrátený tovar po prijatí skontroluje a ak sa zistí, že boli vyššie uvedené podmienky splnené, do 10 dní od prijatia vráteného tovaru vráti Spotrebiteľovi peniaze za nákup, avšak maximálne v hodnote 2 balení, respektíve 2 krabíc práškov alebo drinkov Mana™.
11. Suma bude Spotrebiteľovi vrátená na účet použitý pri prvej objednávke, prípadne na účet uvedený Spotrebiteľom prostredníctvom e-mailu alebo telefónu, ak bol nákup uskutočnený iným spôsobom.
12. Ak má Predajca v súvislosti s touto akciou legitímny dôvod na podozrenie z podvodného alebo nečestného konania zo strany Spotrebiteľa, alebo ak k takémuto správaniu zjavne dôjde, prípadne ak Spotrebiteľ poruší niektoré z vyššie uvedených pravidiel, Predajca nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi danú čiastku – či už bankovým prevodom na účet, alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
13. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za riziká spojené s elektronickou a inou komunikáciou. Predajca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky „Garancie vrátenia peňazí do 30 dní“ vrátane dĺžky jej trvania, prípadne ukončiť akciu bez udania dôvodu a nároku na odškodnenie Spotrebiteľa, a to s okamžitou účinnosťou odo dňa zverejnenia zmeny na webovej stránky Predajcu.